Даруємо!!!

Ринок як спосіб координації економічної діяльності людей в суспільстві.


Визнано, що з усіх відомих способів координації економічної діяльності людей найбільший внесок в розвиток економіки внесла ринкова система. І хоча сучасну економіку характеризують як змішану, ми звертаємося до характеристики ринкової, так як вона становить її основу.

Основні типи координації економічної діяльності людей.

Проблема координації економічної діяльності людей полягає в усуненні перешкод індивідуальної економічної діяльності і функціонування всієї економіки, в досягненні її максимально можливої ефективності. В інтересах виділення загальних принципів організації взаємодії людей і вичленування закономірностей цих взаємодій в економічній теорії виділяють чотири моделі економіки.Основними ознаками виділення цих моделей є власність на засоби виробництва і спосіб координації.

1. Традиційна економіка – це така економіка, в якій поки відсутня чітка специфікація прав власності, а координація економічної діяльності людей здійснюється шляхом підпорядкування людини традиції, звичці, диктату іншої людини.Господарські зв’язку закріплені традицією, вся система консервативна, істотні збої дуже рідкісні. Традиційна економіка – це докапіталістична економіка, заснована на пануванні землеробської громади, на встановленні цехових порядків в ремісничому виробництві. У сучасній світовій економіці вона зустрічається в найбільш відсталих регіонах, виявляється в економічне життя традиційної села (в найбільш відсталих країнах Африки, Азії), в житті релігійних громад і т.п.

2. Командна економіка – це така економіка, яка заснована на державній власності на засоби виробництва і в якій координація економічної діяльності здійснюється з центру,в інтересах досягнення поставленої мети, з урахуванням наявних економічних ресурсів. Господарські зв’язку господарюючим суб’єктам нав’язуються з центру. Переважний тип зв’язку – вертикальна (центр – підприємство), зв’язки між підприємствами також здійснюються не безпосередньо, а через центр. Цілепокладання,засноване на пануванні державної власності, суб’єктом якого є державна бюрократія, не враховує індивідуальних устремлінь людей і зазвичай є досить довільним. Прикладом командної економіки є колишня економіка СРСР та інших соціалістичних країн. Поза соціалістичної системи її часткова реалізація можлива у військовій мобілізаційної економіці.

3. Ринкова економіка – це така економіка, в якій панує приватна власність на засоби виробництва, а координація економічної діяльності здійснюється за допомогою механізму купівлі-продажу. Господарські зв’язки встановлюються свідомо у власних інтересах індивіда. Вони є двосторонніми, гнучким. Прикладом ринкової економіки є економіки капіталістичних країн на ранній і зрілої стадіях розвитку (переважно до середини ХХ століття).

4. Змішана економіка – це така економіка, в якій співіснують різні форми власності, а координація економічної діяльності через систему ринків доповнюється координацією з економічного центру, сформованого з урахуванням інтересів основних соціальних груп даного суспільства. В основі змішаної економіки лежить ринкова, яка і за формами власності, і за механізмами координації доповнюється механізмами, що забезпечують її пристосованість до сучасної НТР, а також гарантують більш повний облік в економічному розвитку інтересів усіх членів суспільства.

Практично всі високорозвинені сучасні економіки є змішаними, проте поєднання форм власності та ринкових і планомірних способів координації – різний для кожної окремої країни. 

У кожній країні діє свій економічний порядок,специфіка якого визначається особливостями її економічного, національного, соціально-політичного, соціокультурного розвитку, особливостями географічного положення, набором природних факторів виробництва, наявних на території. Це порядок весь час змінюється виходячи з потреб економічного життя суспільства. Тим не менше, в основі цього порядку в даний час лежить ринкова економіка, яка і стає об’єктом вивчення в наступних темах.