Даруємо!!!

Основні макроекономічні проблеми: Безробіття


Поняття і види безробіття

Ключовою проблемою розвитку економіки будь-якої держави є проблема зайнятості та безробіття. У кожній країні існує певний рівень безробіття. Якщо це показник високий, то це може призвести до руйнування економіки. Почне падати рівень життя населення, підвищиться злочинність, збільшиться міграція економічно активного населення в інші країни.

У зв’язку з цим першочерговим завданням уряду вважається мінімізація рівня безробіття. Це здійснюється наступним чином: створення нових робочих місць; реформування освітньої системи; створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу (програми підтримки, дотації та ін.).

Проблема безробіття – це макроекономічна проблема. Втрата або неможливість знайти роботу завдає сильний психологічний тиск на людину. У більшості людей падає рівень життя.

Під безробіттям розуміють соціально-економічне явище, при якому в країні є певна кількість працездатного населення, які здатні і бажають працювати, але не можуть знайти підходяще місце роботи. 

За визначенням Міжнародної організації праці безробітною вважається будь-яка людина, яка на даний момент не є зайнятою, але знаходиться в пошуку роботи.

Виділяють наступні види безробіття:

 1. фрикційне;
 2. сезонне;
 3. структурне;
 4. циклічне.

Перший вид безробіття пов’язаний зі зміною роботи на добровільних засадах і з тимчасовою зайнятістю. До моменту виходу на нове місце роботи, людина вважається безробітним.

Фрикційне безробіття вважають неминучим явищем, оскільки в країні достатньо людей, які з різних причин змінюють місця роботи. З іншого боку цей вид безробіття забезпечує високу ступінь задоволеності людини своєю працею.

Сезонне безробіття часто порівнюють з фрикційним. Воно виникається в результаті сезонних змін кон’юнктури ринку праці. Недоліком в даному випадку є недостатня гнучкість ринку.

Структурна безробіття залежить від рівня науково-технічного прогресу в країни. Впровадження нових прогресивних технологій, автоматизації виробничого процесу та ін. Призводять до скорочення робочих місць. Одним професії стають непотрібними, зростає попит на нові спеціальності. 

Циклічне безробіття – це безробіття недостатнього попиту. Воно виникає в результаті нездатності сукупного попиту в економіці надати необхідну кількість робочих місць усім бажаючим.

Основні економічні проблеми безробіття

Найболючішою проблемою для багатьох країн є саме безробіття. Так як воно має пряме відношення до процесів виробництва, розподілу трудових ресурсів, рівня соціально-економічного розвитку суспільства, то це призводить до появи наступних проблем:

 1. надлишок на ринку праці працівників певної спеціальності;
 2. скорочення виробництва;
 3. збільшення витрат (допомоги безробітним);
 4. зниження рівня кваліфікації незайнятих людей;
 5. зниження рівня життя населення;
 6. недовиробництво національного доходу;
 7. зниження податкових надходжень до бюджету;
 8. загострення політичної ситуації в країні;
 9. зростання числа злочинів.

Трудові ресурси є обмеженими, тому втрачене робочий час відновити неможливо, а недовиробництво благ компенсувати в майбутньому вже не можна.

Зростання безробіття призводить до того, що скорочується попит на товари і послуги. Люди починають економити і набувають мінімальний і необхідний набір товарів для елементарного виживання. При відсутності достатніх фінансових коштів для утримання своїх сімей суспільство вдається до пошуку порятунку безробітних від голоду або перетворення в злочинців. У зв’язку з цим держава надає допомогу з безробіття, організовує тимчасові притулки для людей, що опинилися у важкій ситуації.

Безробіття – це фактор, який знижує заробітну плату. Негативні наслідки цього економічного явища не поширюються лише на людей, що стали жертвами безробіття. Вона впливає на роботу цілих трудових колективів, заважаючи спрямовувати кошти на поліпшення якість умов праці, введення додаткових пільг і ін.

Позитивним моментом в області безробіття є створення резерву кадрів на випадок перетворень в економіці, конкуренцію між працівниками як стимул до розвитку здібностей до праці, а також заохочення зростання інтенсивності і продуктивності праці.

Зауваження 1

Серед чинників безробіття, мають деякий позитивне значення в економічному плані, варто відзначити створення резерву робочої сили для структурної перебудови економіки; конкуренцію між працівниками як стимул до розвитку здібностей до праці; перерву в зайнятості для перенавчання і підвищення рівня освіти; стимулювання зростання інтенсивності і продуктивності праці.

Шляхи вирішення економічних проблем безробіття

Для підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни основними завдання є:

 • скорочення рівня бідності населення і підвищення платоспроможного попиту;
 • активні інвестиції в кадри (навчання, перекваліфікація і ін.);
 • формування економічних умов, які дозволяли б працездатного населення забезпечити більш високий рівень життя і діяльності (комфортне житло, кращу якість послуг в різних сферах, гідне життя в старості).

Зауваження 2

Одним способом вирішення проблеми безробіття вважається його скорочення, що зробити надзвичайно складно в силу різноманіття його видів. Кожна держава застосовує найрізноманітніші методи для зменшення рівня безробіття та збільшення зайнятості.

Рівень фрикційного безробіття можна знизити шляхом ліквідація чинників, які знижують рухливість робочої сили. Для цього необхідно розвивати ринок житла і робити його доступним для більшості людей, скасовувати бар’єри для переїзду з одного географічного пункту до іншого.

Крім того, зниженню безробіття сприяє поліпшення інформаційного забезпечення кадрового ринку. Це розвиток бірж праці, які займаються організацією працевлаштування громадян.

Для скорочення структурного безробіття необхідні відповідні програми професійного перенавчання і перекваліфікації кадрів. Циклічне безробіття найскладніше.

Для його зменшення застосовується ряд заходів по створенню умов для зростання попиту на товари, зниження інфляції, зменшення пропозицій на ринку праці, створення умов для самозайнятості, реалізації програм підтримки молодих підприємців та ін.